Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Zasady naboru

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2020/2021

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 16 marca 2020 r. godz. 8:00 do 27 marca 2020 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Przyjmowanie do klasy I.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

-        7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-        6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Wodzisław Śląski

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

64 pkt

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

32 pkt

3.

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

16 pkt

4.

Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

8 pkt

5.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 pkt

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

2 pkt

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej;

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność;

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

 

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

Nabór do klas sportowych na poziomie klasy IV oraz oddziałów dwujęzycznych na poziomie kl. VII nie odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w bezpośrednio w szkołach. 

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

od 09.03.2020 r.

do 12.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 21.05.2020

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe.

10.03.2020 r.

19.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

13.03.2020 r.

godz. 13.00

22.05.2020 r.

godz. 13.00

4a.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.03.2020 r.

godz. 8.00

 

do 27.03.2020 r.

godz. 15.00

od 25.05.2020 r.

godz. 8.00

 

do 05.06.2020 r.

godz. 15.00

4b.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe.

4c.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (w której obowiązuje predyspozycji językowych) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 30.03.2020 r.

do 15.04.2020 r.

08.06.2020 r.

19.06.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.04.2020 r.

godz. 13.00

22.06.2020 r.

godz. 13.00

7.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 23.04.2020 r.

godz. 15.00

do 25.06.2020 r.

godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.04.2020 r.

godz. 13.00

26.06.2020 r.

godz. 13.00

9.

Procedura odwoławcza

od 27.04.2020 r.

od 29.06.2020 r.