Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Miasto Toruń

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMT

 

Postępowania rekrutacyjne w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń, za wyjątkiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st., Szkoły Podstawowej Nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26, jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. We wszystkich szkołach prowadzących postępowania rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego obowiązują jednakowe kryteria rekrutacyjne  oraz jednakowe terminy  postępowania rekrutacyjnego.

System elektronicznej rekrutacji do szkół  podstawowych odbywa się za pośrednictwem strony: http://torun.podstawowe.vnabor.pl

 1. KRYTERIA REKRUTACYJNE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW.

  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w uchwale nr 551/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 1. KRYTERIA rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i części ogólnodostępnej w oddziałach integracyjnych:

Lp.

Kryteria

Liczba pkt

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1.

Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Toruniu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu

16

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie rodzica (formularz oświadczenia nr 1)

2.

Szkoły podstawowa jest najbliżej zlokalizowaną miejsca zamieszkania lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców

8

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub oświadczenie lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i oświadczenie rodzica
o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia rodzica (formularz oświadczenia nr 2)

3.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

4

zaświadczenie ze szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica (formularz oświadczenia nr 3)

4.

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

2

oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających

w opiece nad dzieckiem (formularz oświadczenia nr 4)

 

 1. KRYTERIA rekrutacyjne do oddziałów sportowych (art. 137 ust. 1 i 2 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Lp.

Kryteria

Liczba pkt

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1.

Bardzo dobry stan zdrowia

nie dotyczy

orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2.

Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału

nie dotyczy

pisemna zgoda rodziców

3.

Wynik próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu,
w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale

uzyskana podczas próby sprawności fizycznej

nie dotyczy

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
  o których mowa w pkt I.1 i I.2, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

 

Lp.

Kryteria

Liczba pkt

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

1

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (formularz oświadczenia nr 5)

2

Niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (formularz oświadczenia nr 6)

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

 

 


 

 1. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  określone zostały w zarządzeniu Nr 16 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020:

   

Data

Zdarzenie

początek 11.02.2019 r.

uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w szkole pierwszego wyboru

koniec  08.03.2019 r. (22.02.2019 r. dla kandydatów do oddziałów sportowych) do godz. 15.00

01.03. – 05.03.2019 r.

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych. Szczegółowy termin zostanie podany do wiadomości przez szkoły.

06.03.2019 r. do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych

28.03.2019 r. do godz. 12.00

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych  do szkoły

początek 28.03.2019 r. od godz. 12.00

potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

koniec 05.04.2019 r. do godz. 15.00

09.04.2019 r. godz. 12.00

ogłoszenie list uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

początek 04.06.2019 r.

rekrutacja uzupełniająca, w okresie od 04.06.2019 r. do 10.06.2019 r. składanie podań w szkole dysponującej wolnymi miejscami

koniec  03.07.2019 r.

ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

 

 

 1.  PRZEBIEG REKRUTACJI

  Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  Od dnia 11 lutego 2019 r. na stronie internetowej http://torun.podstawowe.vnabor.pl dostępne będą informacje o ofercie edukacyjnej szkół podstawowych. Rodzice mają możliwość swobodnego przeglądania ofert.

   

 1. Wypełnianie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

Elektroniczna rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych trwa od 11 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r. Wyjątek stanowi rekrutacja do oddziałów sportowych, która kończy się 22 lutego 2019 r. Obejmuje ona wprowadzanie danych kandydatów do systemu i składanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły.

 1. Rodzice 7-letniego kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składają zgłoszenie przyjęcia do klasy I
  w tej szkole
  . Kandydat zostaje przyjęty do szkoły z urzędu. Zgłoszenie dotyczy oddziałów ogólnodostępnych
  i części ogólnodostępnej w oddziale integracyjnym;

 2. Rodzice 7-letniego kandydata realizującego w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła,
  w obwodzie której dziecko mieszka,
  mogą kontynuować naukę w klasie I tej szkoły podstawowej i złożyć zgłoszenie przyjęcia do klasy I w szkole, w której realizowane było przygotowanie przedszkolne.
  Podstawą zgłoszenia jest złożenie w szkole wniosku o kontynuację nauki. Wniosek o kontynuację nauki dotyczy oddziałów ogólnodostępnych i części ogólnodostępnej w oddziale integracyjnym;

 3. Rodzice 7-letniego kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły. Kandydat bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek dotyczy również oddziałów sportowych. Aby kandydat wziął udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do: wypełnienia
  i złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, określenia we wniosku kolejności wybranych 3 szkół, przy czym ostatnią wybraną szkołą powinna być szkoła obwodowa oraz dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

   

 1. Sposoby składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie kandydata do szkoły:
 1. Rodzice kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie przyjęcia do klasy I elektronicznie poprzez stronę internetową http://torun.podstawowe.vnabor.pl, drukują je i podpisują. Wydrukowane z systemu zgłoszenie rodzice są zobowiązani dostarczyć do szkoły obwodowej najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 08 marca 2019 r. Szkoła obwodowa potwierdza przyjęcie wniosku. Powyższa zasada nie obowiązuje kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego. Kandydaci do oddziału sportowego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym (patrz lit. c);

 2. Rodzice kandydata, który będzie kontynuował naukę w szkole, w której realizował roczne przygotowanie przedszkolne (innej niż szkołą obwodowa) wypełniają wniosek o kontynuację nauki otrzymany w oddziale przedszkolnym szkoły, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski są dostępne wyłącznie w formie „papierowej”. Należy go wypełnić, podpisać i złożyć w szkole niezwłocznie, najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 08 marca 2019 r.

 3. Rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły elektronicznie poprzez stronę internetową http://torun.podstawowe.vnabor.pl, drukują go i podpisują. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzice są zobowiązani dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 08 marca 2018 r.;

 4. Rodzice kandydata do części integracyjnej oddziału integracyjnego wypełniają wniosek
  o przyjęcie do szkoły z oddziałami integracyjnymi elektronic
  znie poprzez stronę internetową
  http://torun.podstawowe.vnabor.pl, drukują go i podpisują. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 08 marca 2018 r.

   

  Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia dokumenty w wersji papierowej i udaje się do szkoły pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularze można otrzymać w każdej szkole podstawowej.

   

 1. Kwalifikowanie kandydatów

W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje kandydatów do szkół biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

 

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

W dniu 28 marca 2019 r. do godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły, zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od
godz. 12.00 w dniu 28 marca 2019 r.  do godz. 15.00 w dniu 05 kwietnia 2019 r. potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do szkoły wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny
z nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły.

 

 1. Listy kandydatów przyjętych do szkoły

W dniu 09 kwietnia 2019 r. komisja rekrutacyjna szkoły podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły.

 

 

 1. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej ze szkół, składają pisemnie wniosek o przyjęcie w szkole, która posiada wolne miejsca.

Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 04 czerwca 2019 r.  do 10 czerwca 2019 r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 19 czerwca 2019 r.

 

 

 

UWAGI:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie Prawo oświatowe (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
  o potwierdzenie tych okoliczności.

   


WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

Z ODDZIAŁAMI OGÓLNODOSTĘPNYMI

 

Nazwa jednostki

Adres placówki

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Wielkie Garbary 9

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Targowa 17

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Legionów 210

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Żwirki i Wigury 49

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Żwirki i Wigury 1

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Łąkowa 13

Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Morcinka 13

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Łyskowskiego 28

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Rzepakowa 7/9

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Bażyńskich 30/36

Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Gagarina 36

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Hallera 79

Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Paderewskiego 5/11

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Rudacka 26-32

Szkoła Podstawowa Nr 18

ul. Wyszyńskiego 1/5

Szkoła Podstawowa Nr 23

ul. Osikowa 11

Szkoła Podstawowa Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

Szkoła Podstawowa Nr 27

ul. Turystyczna 19

Szkoła Podstawowa Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dziewulskiego 41B

Szkoła Podstawowa Nr 32

ul. Kos. Kościuszkowskich 11

Szkoła Podstawowa Nr 34

ul. Włocławska 237/239

Szkoła Podstawowa Nr 35

ul. Krynicka 8

 

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Rekrutacja kandydatów do części integracyjnej oddziałów integracyjnych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru (za wyjątkiem szkół specjalnych, tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26).

 

Nazwa jednostki

Adres placówki

Specyfika oddziałów

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Targowa 17

integracyjne

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Legionów 210

sportowe

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Łyskowskiego 28

sportowe

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Bażyńskich 30/36

integracyjne

Szkoła Podstawowa Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

sportowe

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

integracyjne

Szkoła Podstawowa Nr 18

ul. Wyszyńskiego 1/5

Integracyjne, sportowe

Szkoła Podstawowa Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

sportowe

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dziewulskiego 41B

integracyjne