Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Aktualności

Komunikat dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

17.04.2023

Przypomina się, że

  • do 17 kwietnia 2023 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej,
  • uzasadnienie Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor  szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.