Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

05.06.2023

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 13 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 w szkołach prowadzących postępowanie uzupełniające.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych dostępny jest na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/ w zakładce "Pliki do pobrania". W rekrutacji uzupełniającej we wniosku wskazuje się tylko jedną szkołę.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym w wersji papierowej należy złożyć w szkole dysponującej wolnym miejscem.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

W terminie od 6 lipca 2023 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 20203 r. do godz. 15.00 rodzice mają czas na złożenie w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, podpisanego oświadczenia woli uczęszczania do tej szkoły. Wzór oświadczenia woli dostępny jest w „Plikach do pobrania”.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

Wykaz szkół prowadzących postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 – w załączeniu

Komunikat dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

17.04.2023

Przypomina się, że

  • do 17 kwietnia 2023 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej,
  • uzasadnienie Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor  szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.