Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Miasto Toruń

Aktualności

Sposoby potwierdzania woli

03.04.2020

3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne publikują listy dzieci - kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Listy są publikowane w jednostkach oświatowych i na stronach internetowych tych jednostek. Wynik kwalifikacji rodzic może sprawdzić również w systemie elektronicznego naboru.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej znajdują się wyłącznie dzieci, które zostały zapisane do szkół znajdujących się poza obwodem ich zamieszkania. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I tej szkoły z urzędu – rodzice takich dzieci nie muszą niczego więcej robić.

Na listach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się wszystkie dzieci, które zostały do nich prawidłowo zgłoszone.

Co muszą zrobić rodzice dzieci znajdujących się na listach kandydatów zakwalifikowanych.

Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej. Masz na to czas od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej, do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną. Rodzic może to zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1.
 1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/, a dla szkół podstawowych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/).
 2. Druk potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
 3. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie, za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
 4. Wypełniony druk zeskanuj lub zrób jego zdjęcie.
 5. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej, do której kandydat został zakwalifikowany (adresy e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego).
Sposób 2. (brak możliwości skanowania lub robienia zdjęć)

Jeżeli nie masz możliwości skanowania i robienia zdjęć wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli przyjęcia na adres jednostki oświatowej, do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane. Taki mail powinien zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze tego dokumentu (nie podaje się numeru PESEL). UWAGA! Użycie tej formy przekazania potwierdzenia woli jest możliwe wyłącznie, gdy adres e-mail, z którego wysyłano potwierdzenie jest taki, jak adres e-mail wskazany we wniosku kandydata.

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie – za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej.

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego rodzic kandydata zobowiązany jest do dostarczenia do wybranej jednostki oświatowej oryginału potwierdzenia woli. 

Potwierdzenie woli - adresy e-mail

03.04.2020

Nazwa

Adres e-mail

Szkoła Podstawowa Nr  1

szpodst1@torun.home.pl

Szkoła Podstawowa Nr  2

sp2@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3

sp3torun@o2.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4

sekretariat@sp4.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5

sp5torun@tlen.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6

sp6@sp6torun.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

sekretariat@sp7.ovh

Szkoła Podstawowa Nr 8

szkola8@zs8.eu

Szkoła Podstawowa Nr 9

sp9@sp9.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10

sp10@sp10.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11

sp-neruda@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 13

sekretariatsp13@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 14

szkola@sp14.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 15

gim15torun@interia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 16

sekretariat@zs16torun.nazwa.pl

Szkoła Podstawowa Nr 18

sekretariat@sp18torun.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 17

szk.podst.17@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 23

sp23tor@sp23.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 24

sekretariat@sp24torun.eu

Szkoła Podstawowa Nr 27

sp_27@interia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 28

sp28torun@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 31

sekretariat.zs31@o2.pl

Szkoła Podstawowa Nr 32

sekretariat@sp32.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 34

sekretariat@sp34.torun.pl

Szkoła Podstawowa Nr 35

sekretariat@sp35.torun.pl

​Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do oddziałów sportowych klas I w szkołach podstawowych!

06.03.2020

Jeśli chcą Państwo zmienić swoją decyzję związaną z wyborem szkoły i na listę preferencji wpisać inne oddziały niż dotychczasowe (pod warunkiem, że wśród tych oddziałów był wskazany oddział sportowy), powinniście Państwo zgłosić się do obecnej placówki pierwszego wyboru (pierwsza szkoła  na liście preferencji i poprosić o anulowanie zaakceptowanego już Państwa wniosku. Czynność tę można wykonać dopiero po  opublikowaniu wyników prób sprawności fizycznej, czyli po 9 marca 2020 po godz. 15:00, jednakże nie później niż do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Wówczas zostanie Państwu odblokowana możliwość edycji Waszego wniosku, w którym będzie można dodać inne szkoły oraz inne oddziały.

Należy przy tym pamiętać, aby nie usuwać z listy dotychczasowych oddziałów sportowych, a jedynie dodać kolejną szkołę wraz ze wskazaniem oddziału. Jeśli na dotychczasowej liście preferencji były wybrane 3 szkoły i w każdej z nich wybrano oddział sportowy można w ramach tych samych szkół dodać oddziały ogólnodostępne, zostawiając jednocześnie dotychczasowe oddziały sportowe (w myśl zasad, że na liście preferencji może być maksymalnie 3 szkoły, ale nieograniczona liczba oddziałów). Czyli np.: 

SP XY – oddział sportowy

SP XY – oddział ogólnodostępny

 

SP ZV – oddział sportowy

SP ZV – oddział ogólnodostępny

 

SP YZ – oddział sportowy

SP YZ – oddział ogólnodostępny

 

Pamiętajmy! Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do wybranych szkół zostaną przekierowani do szkoły obwodowej, w której mają zagwarantowane miejsce.

​Poruszanie się po systemie – główne funkcjonalności

20.02.2020

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem (w zakładce DO POBRANIA), w którym szczegółowo opisano poruszanie się w systemie elektronicznej rekrutacji. W zakładce DO POBRANIA znajdziecie Państwo także: 
wzory oświadczeń (do wydrukowania, podpisania i złożenia razem z Wnioskiem przez osoby spełniające kryterium wymagające takiego oświadczenia) 
Szczególnie ważne jest to, abyście Państwo zapoznali się z terminami oraz zasadami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego (w zakładce ZASADY I TERMINY). Przed dokonaniem wyboru placówek i oddziałów prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą szkół (w zakładce OFERTA EDUKACYJNA).