Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Aktualności

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

18.04.2024

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły podstawowej rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 2 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 ·        do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tej szkoły,

·        uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

·        rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

·        dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do klasy I w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Józefa Hallera 79.

*)  Ilekroć mowa o szkole podstawowej należy przez to rozumieć szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

11.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024 r. zostały podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły.

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły, zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do szkoły wypełniony formularz (formularz Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły podstawowej dostępny w Plikach do pobrania).

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły.

Potwierdzenie woli rodzice mogą złożyć na trzy sposoby opisane na str. 6 i 7 Zasad rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez GMT dostępnych w Plikach do pobrania.

W przypadku zakwalifikowania kandydata do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, papierowe oświadczenie woli składane w sposób wskazany jako trzeci, należy po podpisaniu dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Józefa Hallera 79.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

04.03.2024

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025 potrwa od 4 marca 2024 r. (od godz. 12:00) do 15 marca 2024 r. (do godz. 15:00). Wyjątek stanowi rekrutacja do oddziałów sportowych, która kończy się 8 marca 2024 r. (o godz. 15:00).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców (nie dotyczy to ubiegania się o przyjęcie do oddziału sportowego). Obwód szkoły podstawowej określa uchwała nr 1244/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 marca 2024 r., tj. w dniu rozpoczęcia postępowań rekrutacyjnych.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy I szkoły, która dla kandydata nie jest szkołą obwodową lub o przyjęcie do oddziału sportowego, należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć stosowny wniosek.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia, pozostają aktualne i są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1207).

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (nie dotyczy naboru do klas I w szkołach specjalnych, tj. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia). Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych: www.torun.podstawowe.vnabor.pl

W Toruniu po raz pierwszy będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I w tej szkole przeprowadzi komisja w Szkole Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii  z siedzibą przy ul. gen. Józefa Hallera  79 ( zarządzenie nr 14 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania szkoły właściwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu, na rok szkolny 2024/2025).

Szczegółowe zasady rekrutacji, wzór zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, wzór wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne są na stronie elektronicznego naboru w zakładce Pliki do pobrania.

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych są zbieżne.

Wykaz szkół podstawowych z oddziałami ogólnodostępnymi, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń:

1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wielkie Garbary 9
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Targowa 17
3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Legionów 210
4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Żwirki i Wigury 49
5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żwirki i Wigury 1
6. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łąkowa 13
7. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. Józefa Bema 66
8. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Ignacego Łyskowskiego 28
9. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
10. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bażyńskich 30/36
11. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jurija Gagarina 36
12. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Strzałowa 15
13. Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47
14. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. gen. Józefa Hallera  79
15. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Ignacego Paderewskiego 5/11
16. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Władysława Dziewulskiego 2
17. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Rudacka 26-32
18. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5
19. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Osikowa 11
20. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ogrodowa 3/5
21. Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Turystyczna 19
22. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13
23. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Władysława Dziewulskiego 41B
24. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
25. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239
26. Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Krynicka 8

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LUB ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI:

Rekrutacja kandydatów do części integracyjnej oddziałów integracyjnych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru.

1. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Targowa 17 - oddział integracyjny
2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Legionów 210 - oddział sportowy
3. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Ignacego Łyskowskiego 28 - oddział  sportowy
4. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 - oddział integracyjny
5. Szkoła Podstawowa nr 12, ul Strzałowa 15 - oddział integracyjny, sportowy
6. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. gen. Józefa Hallera  79 - oddział sportowy
7. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Władysława Dziewulskiego 2 - oddział integracyjny
8. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5 - oddział integracyjny, sportowy
9. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 - oddział sportowy
10. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13 - oddział sportowy
11. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Władysława Dziewulskiego 41B - oddział integracyjny