• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Toruń

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach podstawowych

07.06.2021

We  wtorek 8 czerwca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 14 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie http://torun.podstawowe.vnabor.pl/ w  zakładce "Pliki do pobrania".

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wskazanej we wniosku. Wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów dostępne w  "Plikach do pobrania".

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 2 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

W terminie od 2 lipca 2021 r. od godz. 12.00 do 8 lipca 20201r. do godz. 15.00. rodzice mają czas na złożenie w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,  odpisanego oświadczenia woli uczęszczania do tej szkoły. Wzór oświadczenia woli dostępny jest w „Plikach do pobrania”.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 9 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

Wykaz szkół prowadzących postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 – w zakładce Pliki do pobrania:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORSP/torun/files/Zalacznik_do_komunikatu_Wykaz_wolnych_miejsc_klasy_I_SP.pdf

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORSP/torun/files/Zalacznik_do_komunikatu_Wykaz_wolnych_miejsc_klasy_I_SP.xlsx

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I szkoły podstawowej

05.04.2021

Szanowni Państwo,

6 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne publikują listy dzieci - kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Listy są  publikowane w jednostkach oświatowych i na stronach internetowych tych jednostek. Wynik kwalifikacji rodzic może sprawdzić również w systemie  elektronicznego naboru.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej znajdują się wyłącznie dzieci, które zostały zapisane do szkół znajdujących się poza obwodem ich zamieszkania. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I tej szkoły z urzędu – rodzice takich dzieci nie muszą niczego więcej robić.

Na listach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się wszystkie dzieci, które zostały do nich prawidłowo zgłoszone.

Co muszą zrobić rodzice dzieci znajdujących się na listach kandydatów zakwalifikowanych?

Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej. Masz na to czas od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej, do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną. Rodzic może to  zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1.

 1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/, a dla szkół podstawowych:
  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/).
 2. Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
 3. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie,  za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
 4. Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.
 5. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej,  do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego). 

Sposób 2. (elektroniczne potwierdzenie woli w systemie nabór Vulcan)

Zakwalifikowany kandydat do oddziału, na witrynie Kandydata, w dziale Aktualności znajdzie informację  o tym do jakiej jednostki/grupy został on zakwalifikowany. Z tego miejsca możliwe będzie  zdalne potwierdzenie woli, czyli potwierdzenie woli wykonane przy użyciu systemu.

Po wskazaniu przycisku Potwierdź wolę nastąpi przeniesienie  na kolejną stronę, gdzie będzie możliwość załączenia dokumentu oświadczenia przy pomocy przycisku Wybierz plik. Po załadowaniu odpowiedniego pliku należy wskazać przycisk Prześlij oświadczenie.

Uwaga! Wzór oświadczenia jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania. Dokument należy wydrukować, uzupełnić i podpisać w sposób tradycyjny, a następnie ze-skanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie – za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej.

Komunikat dla Rodziców

24.02.2021

Rekrutacja do klas pierwszych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru wniosków". 

Uruchomienie systemu rekrutacji – wymagania techniczne

19.02.2021

Szanowni Państwo,


Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Toruń. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku lub Karty zgłoszenia dziecka obwodowego jest czas od 22 lutego 2021 do 10 marca 2021 r. do godz. 15:00.