Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Szkoły podstawowe

Zasady naboru

Szanowni Państwo,

Jeżeli Wasze dziecko w tym roku kończy 7 lat, zaczyna się dla niego kolejny etap w życiu – szkoła. 6 marca w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację elektroniczną do szkół. Rodzice dzieci urodzonych w 2012 roku zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły.  Do klasy I mogą być również  przyjęte, na wniosek rodziców 6-latki pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym do której szkoły powinno chodzić dziecko decyduje miejsce jego zamieszkania. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte, wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
Podstawą rekrutacji do klas I szkół podstawowych są:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • Uchwała nr XLVII/527/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 • Zarządzenie NR OP.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Przed zapisaniem dziecka do klasy I warto pójść na spotkanie informacyjne do naszych szkół. Poznacie Państwo wtedy warunki lokalowe w jakich szkoła działa oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
Rekrutacja elektroniczna pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewni całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych. Zapisy do klas I będą trwały od 6 marca do 22 marca do godz. 13:00. W tym roku nabór ten będzie odbywał się poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą skorzystać z Gminnego Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) lub wypełnić wniosek na drukach pobranych ze szkoły. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami tylko w szkole obwodowej lub tej którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej szkoły niż obwodowa. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina   
Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta edukacyjna szkół. 
W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I. Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:
 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
 2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
 3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
 4. rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty;
 5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 
29 marca do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I. Do 5 kwietnia rodzice potwierdzają w szkole że chcą, aby od 1 września 2019 dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście której jest zapisane.
10 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września do klas I.
22 kwietnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie rekrutacji wnioski składa się już tylko w wersji „papierowej” do szkół.

Życzymy powodzenia i wierzymy, że kolejny etap w edukacji Państwa Dzieci spełni oczekiwania związane z realizacją obowiązku szkolnego.