Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych w Kozienicach

Zasady naboru

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych: Nr 1,2,3 i 4 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

 

Zasady ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

1.       Dzieci 7-letnie i starsze (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

2.       Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) dzieci są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie w formie elektronicznej (obowiązuje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową).

 

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

1.       Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

2.       Kandydaci spoza obwodu.

a)       kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

b)      rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.

c)       szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,

d)      kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kozienicach.


 

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 

1.         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

2.         Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć w okresie prowadzanego naboru nie mają wpływu:

·       data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

·       data i godzina wydrukowania wniosku,

·       data i godzina złożenia wniosku w szkole,

·       data i godzina zatwierdzenia wniosku

3.         Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

4.         Aby poprawnie złożyć wniosek należy:

a)             wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

·       w tym celu należy:

-         wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

-      wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

Lub

b)             wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

·       w tym celu należy:

-      wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,

-       informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego pracownik szkoły.

  1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
  2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.
  3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

1.       Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.      W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

3.       Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

  • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Burmistrza Gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Burmistrz Gminy Kozienice może:

  • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

4.       Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 

1.   Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

2.      Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

3.       Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Procedura odwoławcza

 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.