Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do SP w Gminie Kępno

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2019/2020 

I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. Dzieci kandydujące do szkoły w swoim obwodzie
Wszyscy rodzice zamierzający zapisać dziecko do szkoły obwodowej rejestrują dziecko w systemie naboru pod adresem kepno.podstawowe.vnabor.pl wypełniają dane w formularzu i wybierają ZGŁOSZENIE DZIECKA WYŁĄCZNIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ. Następnie podpisany wydruk przekazują do szkoły obwodowej (system automatycznie wskazuje obwód szkolny zgodny z miejscem zamieszkania). 

2. Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem
Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów obwodowych. Należy wypełnić wniosek w systemie naboru pod adresem kepno.podstawowe.vnabor.pl wybierając ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REKRUTACJI DO SZKOŁY POZA OBWODEM
Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takim przypadku wypełniając 1-razowo wniosek wskazują odpowiednio jedną, dwie lub trzy szkoły i ustawiają wg preferencji). Wydrukowany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole podstawowej najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru). Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji. W przypadku problemu z dostępem do internetu lub wydrukowaniem wniosku należy się zgłosić do sekretariatu szkoły. 

Wychodząc naprzeciw rodzicom, na czas naboru w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (ratusz) zostanie uruchomione stanowisko, gdzie pracownicy będą udzielać pomocy przy wypełnianiu formularza i drukowaniu wniosku. Wydział jest czynny w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. 

II. Harmonogram rekrutacji 
Publikacja oferty - otwarcie strony dla rodziców 
od 1.03.2019 r. godz. 8:00 
Składanie przez rodziców zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
od 1.03.2019 r. godz. 8:00 do 12.03.2019 r. godz. 14:00 
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
1.04.2019 r. godz. 12:00 
Składanie przez rodziców potwierdzeń woli przyjęcia do szkoły (dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) 
od 1.04.2019 r. godz. 12:30 do 04.04.2019 r. godz. 14:00 
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 
5.04.2019 r. godz. 12:00 
Rekrutacja uzupełniająca - wg potrzeb od 24.06.2019 r. 


III. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2019/2020 
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: 
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. 
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr L/377/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1075) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Kępno - 5 pkt.,  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku 
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 5 pkt.,  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku
3) uiszczanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno - 5 pkt.,  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku
4) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Kępno - 4 pkt.,  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku
5) przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 1 pkt.,  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (odrębny druk).

Wszelkie oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

UWAGA: 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu. Burmistrz natomiast ma prawo wystąpić do odpowiedniej instytucji, np. Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonanie weryfikacji podanych przez rodzica informacji.