Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klas pierwszych Szkół Podstawowych Gminy Gołdap

Zasady naboru

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych: Nr 1,2,3 i 5
w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się
z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

 

Zasady ogólne

 

Do klas pierwszych przyjmowane są:

1.   Dzieci 7-letnie i starsze (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

2.   Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie. Wniosek może zostać złożony w wersji elektronicznej (podpisany profilem zaufanym) lub osobiście wydrukowany, podpisany i dostarczony do szkoły pierwszego wyboru (obwodowej).

 

Zasady przyjęć 

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

1)     Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

2)     Kandydaci spoza obwodu.

a) kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym
,

b) rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.

c) szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,

d) kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Gołdapi.

Złożenie wniosku/zgłoszenia

1)     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

2)     Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych
w harmonogramie.

3)     Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

4)     Aby poprawnie złożyć wniosek należy:

a)     wypełnić wniosek w elektronicznym systemie: https://naborspkandydat.vulcan.net.pl/gminagoldap i dostarczyć go osobiście lub za pomocą systemu do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

-       wypełnić w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-       w przypadku wybrania formy składania wniosku osobiście - wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem
z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

-       w przypadku składania wniosku elektronicznie należy wypełnić wniosek, dołączyć do niego pliki z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, podpisać dokumenty za pomocą profilu zaufanego i przesłać za pomocą systemu do jednostki pierwszego wyboru.

 

5)     Aby poprawnie złożyć zgłoszenie należy:

a)     wypełnić zgłoszenie w systemie rekrutacyjnym, następnie:

-       w przypadku wyboru formy składania zgłoszenia osobiście: należy wydrukować wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole obwodowej,

-       w przypadku wyboru formy składania zgłoszenia elektronicznie należy wypełnić zgłoszenie, podpisać je profilem zaufanym i przesłać za pomocą systemu do szkoły obwodowej.

 

6)     Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

7)     Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”.

8)     W przypadki kiedy wniosek został podpisany elektronicznie profilem zaufanym nie należy przynosić go do placówki.

 

Postępowanie rekrutacyjne

1)     Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2)   W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

3)     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-       wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
 w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-       zwrócić się do Burmistrza Gminy Gołdap o potwierdzenie informacji zawartych
w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Burmistrz Gminy Gołdap może:

-       skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

-       wystąpić o nie do instytucji publicznych,

-       zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

4)       Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

1)     Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

2)     Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie lub elektronicznie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

3)     Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

-       wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-       po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.