• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja do klas 1 w roku szkolnym 2021/2022

18.02.2021

1 marca rozpocznie się rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 
Obywać się będzie ona w systemie elektronicznym.

Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze strony www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
  • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
  • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

WYJĄTEK!

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (chcący rekrutować kandydata do klasy integracyjnej) proszeni są o zgłoszenie się z odpowiednimi dokumentami do szkoły, w celu przeprowadzenia rekrutacji w formie papierowej.  

Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji przyjmowane są przez jednostki do 12 marca br.

Weryfikacja złożonych w/w wniosków nastąpi do 18 marca br.    

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca br. 

Do 26 marca br. rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 

29 marca br. zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 29 55.