Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

Informacja nt. zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2022/2023

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie (rocznik 2015), realizujące obowiązek szkolny,

- 6-letnie (rocznik 2016), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji mogą być przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci:

- zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

- uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualne obwody szkół podstawowych są zaimplementowane do systemu naborowego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Rekrutacja do klas I prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w poszczególnych szkołach, jest dostępny na stronie:

www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl  lub  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

Jeżeli zamierzają Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, integracyjny).  Można wybrać tylko 3 szkoły.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej jako pierwsza preferencja.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Siedlce (uchwała nr XXXII/390/2017 z dnia 31 marca 2017 roku)

- kandydat jest mieszkańcem Miasta Siedlce – 5 pkt

- rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej – 2 pkt

- miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna znajduje się na terenie obwodu szkoły – 1 pkt

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów  za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 

Procedura odwoławcza W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego

Rekrutacja uzupełniająca:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe dysponujące wolnymi miejscami rozpoczną rekrutację uzupełniającą.