Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

Nabór na rok szkolny 2024/2025 do rzeszowskichszkół podstawowych będzie elektroniczny, obejmuje on również ogólnokształcące szkoły artystyczne. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach. System ten pozwala na uniknięcie sytuacji, że rodzice zapisują dzieci do kilku szkół podstawowych w różnych rejonach miasta.

Proszę pamiętać, że – zgodnie z art. 40 ustawy Prawo oświatowe – rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej, a dyrektor szkoły obwodowej musi je przyjąć oraz kontrolować realizację obowiązku szkolnego.

W serwisie internetowym https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/rejestr.aspx w zakładce Kanał kandydata, moduł Nabór do szkół podstawowych (lub bezpośrednio na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/rzeszowprojekt/) zamieszczone są istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów. Pod tym adresem zamieszczony jest informator o szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, w którym znaleźć można: dane teleadresowe każdej szkoły, opis warunków lokalowych, informację o nauczanych językach obcych, szczególnych osiągnięciach, ofertę zajęć pozalekcyjnych, linki do szkolnych stron internetowych.

PRZEBIEG REKRUTACJI: ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

Krok 1. – wybór szkoły

Jeśli szkoła obwodowa spełnia oczekiwania zarówno przyszłego ucznia, jak i jego rodziców, zapis będzie formalnością. Natomiast jeżeli decydują się Państwo na zapisanie dziecka do szkoły innej niż obwodowa będą mieli Państwo możliwość złożenia wniosku do dwóch wybranych szkół podstawowych (w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia) ustalając preferowaną ich kolejność.  W obu przypadkach należy Zgłosić kandydaturę w terminie od 26 lutego do 8 marca 2024 r.

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne)

Po wybraniu preferowanych szkół należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie.

Zapisy przez Internet

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy szkoły.

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie szkoły, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – przesłać do placówki pierwszej preferencji.

Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie

Wniosek można złożyć elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów Profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Krok 3. – przesłanie wniosku do placówki (niepodpisanego elektronicznie)

Wniosek winien trafić do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie.

Rodzice mają czas na złożenie Wniosku w szkole najpóźniej do 8 marca 2024 roku do godz. 15.00.

Uwaga!

Podanie tylko wypełnione w Internecie, a niezaniesione do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.

Krok 4. – weryfikacja danych

Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

• lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

Krok 6 – potwierdzenie woli

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie od 5 do 11 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenia woli można dokonać w dwojaki sposób:

  • za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego po zalogowaniu na konto kandydata poprzez profil zaufany lub składając podpis kwalifikowany;


Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Przy naborze do szkoły innej niż obwodowa (nie dotyczy szkół artystycznych) uwzględnienia się następujące, punktowane kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

-    zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt.,

-   kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół (dotyczy również uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 pkt.,

-  uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkół lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 pkt.,

-     zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (zespołu szkół) – 5 pkt.,

-  zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (zespołu szkół) – 5 pkt. (zaświadczenie z zakładu pracy),

-     wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt. (oświadczenie),

-    niepełnosprawność kandydata – 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zapisy do szkół artystycznych

Kandydaci do szkół artystycznych (Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2) zobowiązani są do wypełnienia we Wniosku pola wyboru instrumentu oraz dołączenia zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

W przypadku równorzędnych wyników są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

• wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),

• niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

• objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Zapisy do oddziału integracyjnego

Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego (w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi: nr 17, nr 22 i nr 30), wypełniając wniosek o przyjęcie w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję oddział integracyjny. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor szkoły „przypisze” do grupy dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 15 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00

Rodzice, którzy wypełnili wniosek przez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzać wyniki rekrutacji. Pozostali rodzice sprawdzają wyniki rekrutacji bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły spoza obwodu, ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do innej rzeszowskiej szkoły, w której zostały wolne miejsca.