Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Szkoły podstawowe

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Konin w roku szkolnym 2019/20

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dn. 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół   podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • Uchwały Nr 40 Rady Miasta Konina z dn. 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin,
 • Zarządzenia Nr  10/2019 Prezydenta Miasta Konina z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

W tym roku szkolnym rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin będzie ponownie prowadzona w systemie elektronicznym ( podstawa prawna: art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Na stronie internetowej www.konin.podstawowe.vnabor.pl  będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.

Elektroniczna rekrutacja do klas I  obejmuje dzieci, które w roku 2019 ukończą:

- 7 lat ( urodzone w 2012 r. )

- 6 lat ( urodzone w 2013 r.).


SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica do szkoły obwodowej.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.


SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r. :

 1. w publicznej szkole podstawowej pierwszego wyboru obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata – 50 pkt.;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej odległości publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 25 pkt.;
 3. publiczna szkoła podstawowa pierwszego wyboru, o przyjęcie do której ubiega się kandydat znajduje się w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  – 15 pkt.;
 4. w obwodzie publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki -  9 pkt.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata. 

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej zawiera listę wybranych szkół podstawowych, ułożonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można dokonywać 

w terminie od 18.03.2019 r. do 08.04.2019 r. do godz. 15.00 do dyrektora szkoły podstawowej pierwszego wyboru.


UWAGA! Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia rodzica. 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.

Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24

Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Fikusowa 8

Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Turkusowa 1a 


WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 06 maja 2019 r. od godz. 14.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.   

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej nastąpi w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 12.00.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych kandydatów, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.