Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkól podstawowych w Kobyłce

Zasady naboru

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Publiczne szkoły podstawowe na terenie Miasta Kobyłka:

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

Informacje ogólne

1. Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

·      kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Obwody szkół podstawowych.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Wypełniony w systemie wniosek zgłoszeniowy można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

 

 

 

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej.

Kandydaci spoza obwodu

·      kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej do klasy I oddziału ogólnodostępnego oraz do klasy I oddziału sportowego należy składać za pośrednictwem aplikacji VULCAN.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego i klasy VII oddziału dwujęzycznego należy składać tylko papierowo (wnioski do pobrania w danej szkole).

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1). do klasy I oddziału ogólnodostępnego oraz do klasy I i IV oddziału sportowego:

 1. Składanie oraz weryfikacja zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 15 marca 2022 r. od godz. 10.00 – 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 9 maja 2022 r. godz. 18.00 - klasa IV, dnia 10 maja 2022 r. godz. 18.00 – klasa I
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - do 13 maja 2022 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do dnia 17 maja 2022 r. do godz. 16.00
 5. Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od dnia 18 maja 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 16.00

2) do klasy VII oddziału dwujęzycznego:

 1. Składanie  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 9 maja 2022 r. – 20 maja 2022 r.
 2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - od 13 czerwca do 15 czerwca 2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe oraz sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - do 23 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego o świadectwo promocyjne klasy VI szkoły podstawowej - od 24 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 6. Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od dnia 29 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 16.00

Jeśli szkoły będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej – 16 pkt;

2) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej publicznej szkoły podstawowej – 8 pkt;

3) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mieście Kobyłka i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 4 pkt;

4) miejsce zamieszkania kandydata Miasto Kobyłka – 2 pkt.

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I i IV oddziałów sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PAPIEROWO POZA SYSTEMEM NABOROWYM VULCAN

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

-     posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (na etapie składania wniosku o przyjęcie dopuszcza się przedłożenie oświadczenia rodziców),

-     posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

-     uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

-          w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

-          w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

 

Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PAPIEROWO POZA SYSTEMEM NABOROWYM VULCAN

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci, którzy:

·      otrzymali promocję do klasy VII;

·      uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną;

-          w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

·      wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

·      wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

·      świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

-          w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

Składanie zgłoszeń/wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły:

 

-     Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić zgłoszenie/wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły w terminie do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

-     Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, złożyć w szkole preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

·      wejdź na stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka

·      zapoznaj się z ofertą edukacyjną (ikona po lewej stronie)

Opis postępowania dla kandydatów

1.    Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.

2.    Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.

3.    Uzupełnij dane o kandydacie.

4.    Wybierz preferowane placówki.

5.    Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).

6.    Uzupełnij dane dotyczące kryterium.

7.    Wydrukuj Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profil zaufany i przesłać.

Wzoru oświadczeń znajdują się w ikonie – „Pliki do pobrania”.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pomoc