Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA JASŁA

ROK SZKOLNY 2022/2023

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie po raz pierwszy przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta Jasła i wybrać tę, która najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki

Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać będzie się w dniach: 1 - 25 marca 2022 r.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA PORTALU REKRUTACYJNYM: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/

 

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wyboru 3 innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 i są jednolite dla całego Miasta Jasła:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkuje na terenie Miasta Jasła

7 pkt

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu kandydata na terenie Miasta Jasła.

2.

Kandydat jest samotnie wychowywany przez rodzica lub jest objęty pieczą zastępczą.

7 pkt

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu jednego z rodziców wraz z oświadczeniem rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą stosownie do przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszcza:

1)      do szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat,

2)      do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

6 pkt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

4.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej funkcjonującej w zespole szkół uczęszcza:

1)      do szkoły podstawowej w zespole szkół, o przyjęcie do której ubiega się kandydat,

2)      do przedszkola w tym zespole szkół.

6 pkt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w zespole szkół, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej (przedszkola w zespole szkół) o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

5.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie Miasta Jasła.

5 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Kryteria powyższe zawarte zostały w Uchwale Nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło na rok szkolny 2021/2022 określone zostały w Zarządzeniu nr V/20/2022  Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

L. p.

 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. godz. 8:00

25.03.2022 r. godz. 15:00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2022 r. godz. 14:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.04.2022 r. godz. 14:00

 

RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

4

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

03.06.2022 r. godz. 8:00

10.06.2022 r.

godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

15.06.2022 r. godz. 14:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

17.06.2021 r. godz. 14:00