Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny  2022/2023


Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Link do systemu rekrutacji będzie dostępny na stronach www szkół, ZEASiP i Urzędu Miasta oraz w plikach do pobrania.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wypełnione zgłoszenie/wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do wybranej szkoły podstawowej lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym.
Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia/wniosku i nie wymaga składania formy papierowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 1 marca
2022 r.
31 marca
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 5 kwietnia
2022 r.
22 kwietnia
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 16 maja
2022 r.
20 maja
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 maja 2022 r.
do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 25 maja
2022 r.
27 maja
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychObwody Szkół Podstawowych

30 maja 2022 r.
do godz. 11.00